THE CONCEPT

חזון הרשת

הרגעים הקטנים נראים אחרת כשגרים בקלאב 65

הנסיון העשיר של קבוצת אורנים בעולם מגורי האולטרה-יוקרה והמלונאות, הוא הבסיס לפיתוח קונספט ייחודי של ריזורט מגורי יוקרה חסרי פשרות עבור בני 60+ הנמרצים ואוהבי החיים הטובים.

THE BUSINESS MODEL

המודל הכלכלי

חברות במועדון מחייבת הפקדת פיקדון בגובה מינימלי של כ- 3 מיליון ₪. חברי המועדון יכולים לבחור לסיים את החברות בכל עת בהתראה של 3 חודשים. עם סיום החברות הפיקדון מוחזר בתוספת הפרשי הצמדה (בהפחתות שנתיות בכפוף לתנאי ההסכם). בנוסף לפיקדון, מחויבים חברי המועדון בדמי אחזקה חודשיים ותשלום עבור שירותים מיוחדים שאינם כלולים בחבילת החברות במועדון.